Mm piha IMG_0448

Opetussuunnitelma

OPSoravaKauniainenx-2

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma OPS2016

opspalvelux

Avaa OPS2016: Kauniainen OPS2016


Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen kantavana ajatuksena on luoda lapselle ja nuorelle ehyt koulupolku vuosiluokilla 0-9. Perusopetus on olennainen osa lapsen ja nuoren arkea. Koulussa ollessaan lapsi ja nuori kasvaa turvallisessa, yksilön erilaisia taitoja ja valmiuksia kehittävässä ilmapiirissä kohti aikuisuutta.

Uuden opetussuunnitelman ydin on yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin luominen (kuva 1.). Perusopetusta kehitetään opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Perusopetus jäsentyy kolmeen vuosiluokkakokonaisuuteen:

Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen

Vuosiluokat 3-6: Oppijana kehittyminen

Vuosiluokat 7-9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen

Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän ja kasvatuksellisesti johdonmukaisen jatkumon.

KG_toimintakulttuuripuu_ops

Uusi opetussuunnitelma korostaa laaja-alaisen osaamisen (kuva 2.) kehittymistä ja oppimisen eheyttämistä.


laaja_alainenosaaminenx
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet huomioidaan vuosiluokkakokonaisuuksittain ja kaikissa oppiaineissa. Kauniaisten suomenkielisessä perusopetuksessa painotetaan erityisesti seuraavia laaja-alaisen osaamisen osa-alueita (kuva 3.):L1-7 painotukset

Oppimisen arviointi muuttuu ja monipuolistuu. Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä.  Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä, edistymistä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti.

Arviointi on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista ja se kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Oppimisen ja työskentelyn arviointi ovat oppiaineissa tehtävää arviointia. Kouluissamme kehitetään ja pilotoidaan uusia arvioinnin tapoja ja työvälineitä. Myös käyttäytymisen arviointi muuttuu.

arvioinnin_kolme_pilariaLaaja-alainen sivistys ja mielekäs oppiminen edellyttävät, että oppilas hahmottaa, miten asiat liittyvät toisiinsa ja elämään, ja millaisia kokonaisuuksia ne muodostavat. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi peruskoulussa toteutetaan uuden opetussuunnitelman myötä monialaisia oppimiskokonaisuuksia.Oppimiskokonaisuuksien kautta oppilaat saavat kiireettömästi keskittyä laajempaan kokonaisuuteen useamman oppiaineen näkökulmasta. Niiden tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita.

Jokaisen Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen oppilaan opiskeluun sisältyy vähintään kaksi monialaista oppimiskokonaisuutta (MOK).

KG_hyvinvointiaedistetään_opsPerusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014