Mm piha IMG_0448

Tieto- ja viestintätekniikka

Koulumme tieto- ja viestintätekniikan opetuksen tarkoitus on, että oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan tiedot ja taidot kehittyvät koko perusopetuksen ajan.

Tieto- ja viestintäteknisten tietojen ja taitojen syventäminen ja laajentuminen perusopetuksen aikana antaa oppilaalle mahdollisuuden luoda oman käsityksensä tieto- ja viestintätekniikasta,
arvioida sen mahdollisuuksia ja käyttää sitä tarkoituksenmukaisesti. Kuudennen luokan päättyessä oppilaat ovat tutustuneet mm. seuraavanlaisiin asioihin.

Osaamisen kuvaukset kuudennen luokan päättyessä

Kuudennen luokan päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja ymmärtää ohjelmien yhteistä logiikkaa.
Oppilas osaa hyödyntää tietotekniikkaa jokapäiväisessä työskentelyssään.

Käytännön työtaidot

 Oppilas
 - käyttää tietokonetta itsenäisesti
 - kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä
 - osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin sekä tehosteen esitysgrafiikkaohjelmaan
 - osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä
 - osaa tulostaa
 - käyttää sähköpostia.

Oppilas tunnistaa
 - tietokoneohjelmien periaatteita
 - työergonomian merkityksen tieto- ja viestintäteknisten välineiden käytössä.

Tiedonhallintataidot
  
Oppilas osaa
 - hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti
 - tehdä esityksen/yhteenvedon ajatuksistaan
 - kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona
 - arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa
 - hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista
 - käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka 

Oppilas
 - käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti
 - pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään
 - käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä
 - tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä
 - osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla
   ohjeiden mukaan
 - ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit
 - tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet
 - tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä
 - tunnistaa ja ottaa huomioon sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja
   uhat.