OPSorava

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen kantavana ajatuksena on luoda lapselle ja nuorelle ehyt koulupolku vuosiluokilla 0-9. Perusopetus on olennainen osa lapsen ja nuoren arkea. Koulussa ollessaan lapsi ja nuori kasvaa turvallisessa, yksilön erilaisia taitoja ja valmiuksia kehittävässä ilmapiirissä kohti aikuisuutta.

Uuden opetussuunnitelman ydin on yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin luominen (kuva 1). Perusopetusta kehitetään opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Perusopetus jäsentyy kolmeen vuosiluokkakokonaisuuteen:
Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen
Vuosiluokat 3-6: Oppijana kehittyminen
Vuosiluokat 7-9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen

Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän ja kasvatuksellisesti johdonmukaisen jatkumon.

Uusi opetussuunnitelma korostaa laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja oppimisen eheyttämistä (kuva 2).

Kuva 1
Kuva 2

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet huomioidaan vuosiluokkakokonaisuuksittain ja kaikissa
oppiaineissa. Kauniaisten suomenkielisessä perusopetuksessa painotetaan erityisesti seuraavia laaja-alaisen osaamisen osa-alueita (kuva 3.):

Oppimisen arviointi muuttuu ja monipuolistuu. Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä, edistymistä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti.
Arviointi on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista ja se kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Oppimisen ja työskentelyn arviointi ovat oppiaineissa tehtävää arviointia. Kouluissamme kehitetään ja pilotoidaan uusia arvioinnin tapoja ja työvälineitä. Myös käyttäytymisen arviointi muuttuu.

Laaja-alainen sivistys ja mielekäs oppiminen edellyttävät, että oppilas hahmottaa, miten asiat liittyvät toisiinsa ja elämään, ja millaisia kokonaisuuksia ne muodostavat. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi peruskoulussa toteutetaan uuden opetussuunnitelman myötä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Oppimiskokonaisuuksien kautta oppilaat saavat kiireettömästi keskittyä laajempaan kokonaisuuteen useamman oppiaineen näkökulmasta. Niiden tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita.

Jokaisen Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen oppilaan opiskeluun sisältyy vähintään kaksi monialaista oppimiskokonaisuutta (MOK).

KG_hyvinvointiaedistetään_ops

OPS 2016

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen OPS2016

Perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön lukuvuonna 2016-17. Perusopetus luo perustan oppilaan yleissivistykselle. Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta. Opetus järjestetään oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti edistäen oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä yhteistyössä kodin kanssa. Perusopetusta ohjaavat perustuslaki, perusopetuslaki ja -asetukset, valtioneuvoston asetukset ja perusopetuksen perusteet.  Opetuksen järjestämisessä huomioidaan myös muusta lainsäädännöstä ja kansainvälisistä sopimuksista, mm. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta tulevat velvoitteet. Valtioneuvosto päättää perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta eli oppilaiden saamasta opetuksen minimimäärästä. 

Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus koulussa järjestetään. Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen laatimiin Opetussuunnitelman perusteisiin, jotka uudistetaan noin kymmenen vuoden välein. Kunnat opetuksen järjestäjinä laativat paikallisen tuntijaon ja opetussuunnitelman näiden pohjalta. Paikallinen opetussuunnitelma ohjaa valtakunnallisten tavoitteiden ja paikallisten painotusten ja tehtävien toteuttamista. Paikallisella opetussuunnitelmalla luodaan yhtenäinen perusta ja suunta päivittäiselle koulutyölle. Opetussuunnitelma on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa ja ohjaa koulujen toimintaa. Se edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä ja vahvistaa koulutuksellista jatkumoa.

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma on valmisteltu ja laadittu yhteistyössä koulujen henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Se linjaa koulun kasvatustyötä, opetusta, oppimisen arviointia ja tukea, ohjausta ja oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Kauniaisten perusopetuksen opetussuunnitelma täydentää valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä tavoitteita, toimintaa ohjaavia linjauksia, keskeisiä sisältöjä ja muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Lukuvuosittain laadittava toimintasuunnitelma täsmentää, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan lukuvuoden aikana. Paikallisen opetussuunnitelman ja toimintasuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.