Mäntymäen koulun säännöt

Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle oikeus työskentelyrauhaan, henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan.

Perusopetuslain §35 mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. 

Säännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulualueella. Oppilaan kouluaika koostuu oppitunneista ja muista koulun järjestämistä tilaisuuksista. Kouluajaksi katsotaan myös koulualueen ulkopuolella koulun järjestämät ajallisesti ja paikallisesti eripituiset opintoretket. Koulualue ja välituntialue määritetään erikseen ja tiedotetaan oppilaille jokaisen lukuvuoden alussa.

Niissä asioissa, mistä ei erikseen näissä järjestyssäännöissä mainita, noudatetaan yleisiä peruskoulua koskevia määräyksiä ja koulun aikuisten antamia ohjeita.

Järjestyssääntöjen ja toimintaohjeiden rikkominen johtaa seuraamuksiin. Mäntymäen ja Kasavuoren koulu muodostavat hallinnollisesti yhtenäisen perusopetuksen. Keväällä 2021 seuraamuskäytänteitä on yhtenäistetty, jotta toimintatavat ovat yhtenäiset koko perusopetuksessa. Seuraamuskäytänteitä on pohdittu yhdessä koulujen oppilaskuntien, yhtenäisten oppilashuoltoryhmien, johtoryhmien sekä henkilöstöjen kanssa. Seuraamuskäytänteet annettiin kouluyhdistyksen tiedoksi.

Mäntymäen koulun viihtyvyyssäännöillä lisätään turvallisuutta ja arjen sujuvuutta koulussa:

1. Tulen ajoissa kouluun ja sisälle oikeaan aikaan.
2. Riisun kengät eteisessä.
3. Huolehdin työympäristöstäni ja koulun omaisuudesta.
4. Tervehdin, puhun ystävällisesti enkä kiroile.
5. En kiusaa enkä satuta toisia.
6. Pidän puhelimen äänettömällä ja pois näkyvistä. Käytän puhelinta vain opettajan luvalla.
7. Siirryn välitunnille viivyttelemättä ja pysyn välituntialueella. 
8. Pyydän puheenvuoroa viittaamalla.
9. Käyttäydyn ruokailussa asiallisesti ja annan muille ruokarauhan.